Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh đến năm 2025

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh đến năm 2025

Ngày 07/03/2023, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025.

Theo đó, UBND tỉnh đưa ra 3 mục tiêu lớn: Ứng dụng công nghệ số để số hóa dữ liệu quản lý, hướng đến tự động hoá trong quy trình thu thập - xử lý - báo cáo - lưu trữ hệ thống dữ liệu thống kê thuộc lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật, chăn nuôi - thú y - thuỷ sản, kiểm lâm, phát triển nông thôn, thuỷ lợi, nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn, khuyến nông, nông thôn mới, OCOP, thanh tra chuyên ngành - quản lý chất lượng,... ; Ứng dụng công nghệ số để số hoá quy trình sản xuất an toàn, hình thành mạng lưới quan sát - quan trắc, truy xuất nguồn gốc theo chuỗi cung ứng sản phẩm; Ứng dụng công nghệ số để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn về thổ nhưỡng; về đặc tính thích nghi của cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản; về thông tin thị trường,... phục vụ công tác định hướng phát triển vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, an toàn, tuần hoàn gắn hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp góp phần tạo giá trị mới cho nông sản với 3 nhóm.

 

Cụ thể đến năm 2025: Đối với nhóm chính quyền số có 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 và 100% văn bản được trao đổi qua môi trường mạng và được ký số, trừ văn bản mật; 100% cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp quản lý (từ tuyến tỉnh, huyện, xã) được số hóa và cung cấp dữ liệu mở; 100%  cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số.

Đối với nhóm kinh tế số: Hoàn thành và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn theo các cấp quản lý (tỉnh, huyện, xã). Phát triển hệ sinh thái nông nghiệp số tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành nông nghiệp đồng bộ từ cấp tỉnh, huyện, xã (thông qua phát triển hệ thống phần mềm, ứng dụng thiết bị thông minh); Xây dựng thí điểm và nhân rộng 07 mô hình Làng thông minh theo lộ trình; Xây dựng ít nhất 07 hội quán ứng dụng IoT vào sản xuất; 15% - 20% hội quán, hợp tác xã có ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc, có hoạt động thương mại điện tử; 100% sản phẩm (OCOP) có mặt trên các sàn thương mại điện tử; trên 55% doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Đối với nhóm xã hội số: Trên 60% nông dân biết ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) vào quy trình sản xuất, khai thác thông tin cung - cầu mạng Internet, cách thức quảng bá trực tuyến, mua bán trực tuyến thông qua Tổ Công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

UBND tỉnh yêu cầu Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi số trong nông nghiệp theo lộ trình Đề án chuyển đổi số của Tỉnh; phối hợp bộ, ngành Trung ương trong triển khai các nền tảng số toàn quốc; kết nối, tích hợp các cơ sở dữ liệu quốc gia để thu nhận, chia sẻ các cơ quan sử dụng, cung cấp công khai và mở cho người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng; UBND huyện, thành phố chỉ đạo Phòng chuyên môn, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cung cấp thông tin, nhập dữ liệu ngành nông nghiệp khi có yêu cầu, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Xem chi tiết Kế hoạch số 83/KH-UBND tại đây.

Văn phòng Điều phối NTM Huyện