Xuất bản thông tin

null Tập trung triển khai thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng NTM

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Tập trung triển khai thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng NTM

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025. Ngày 24/02/2023, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn Huyện đến năm 2025.

 

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai sâu rộng mục đích, yêu cầu của chương trình đến các tầng lớp nhân dân, các địa phương đầy đủ, kịp thời các nội dung, giải pháp của Chương trình, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế ở các địa phương. Thông qua triển khai Chương trình, từng bước hình thành nông thôn thông minh, nâng cao vai trò, hoạt động của cộng đồng thông qua áp dụng chuyển đổi số để xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và bền vững; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp; đặc biệt là hình thành vai trò trung tâm của người dân tham gia thực hiện Chương trình Chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong đầu tư xây dựng hạ tầng, ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực để thực hiện hiệu quả Chương trình với mục là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, từng bước thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn với thành thị, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện.

Đến năm 2025, UBND huyện đề ra 04 mục tiêu cụ thể: Phát triển chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới; Phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn; Xã hội số trong xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh phát triển kinh doanh thương mại điện tử và 05 giải pháp thực hiện, đồng thời phân công các ngành, các cấp, địa phương tập trung tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện hiệu quả chương trình. Nội dung chi tiết xem tại kế hoạch./.

Văn phòng Điều phối NTM Huyện