Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục năm 2023

Trang chủ Thông tin tuyên truyền (2)

Hướng dẫn thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục năm 2023

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 111/QĐ-UBND-HC ngày 20/01/2023 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 269/SGDĐT-TCCB ngày 01/03/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2023, ngày 22/3/2023, UBND Huyện Cao Lãnh ban hành Công văn số 472/UBND-VX về việc thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục năm 2023.

Xem chi tiết Công văn 472/UBND-VX tại đây.