VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nội dung:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

(Theo Quyết định 1718/QĐ-UBND-HC ngày 06 tháng 11 năm 2020 của  UBND tỉnh Đồng Tháp)

STT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

1

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ sở quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Tải về

2

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Tải về

3

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản 

Tải về

II. LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA

1

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

Tải về

2

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Tải về

 

III. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

 

1

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm (Ấp văn hóa nông thôn mới, Khóm văn minh đô thị)

Tải về

2

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Ấp văn hóa nông thôn mới, Khóm văn minh đô thị) (đạt 05 năm liên tục)

Tải về

3

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã văn hóa nông thôn mới” (đạt 02 năm liên tục)

Tải về

4

Thủ tục công nhận lại “Xã văn hóa nông thôn mới” (đạt 05 năm liên tục)

Tải về

5

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường văn minh đô thị”, “Thị trấn văn minh đô thị” (đạt 02 năm liên tục)

Tải về

6

Thủ tục công nhận lại “Phường văn minh đô thị”, “Thị trấn văn minh đô thị” (đạt 05 năm liên tục)

Tải về

7

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (đạt 02 năm liên tục)

Tải về

IV. LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

(Theo Quyết định số 955/QĐ-UBND-HC ngày 26 tháng 6 năm 2020

của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cộng cộng

Tải về

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Tải về

3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Tải về

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Tải về

 

V. LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

(Theo Quyết định số 955/QĐ-UBND-HC ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

 

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Tải về

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Tải về

​​​​B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

I.

LĨNH VỰC VĂN HÓA

 

1

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Tải về

II

LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA

 

1

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Tải về

III

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

 

1

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Tải về

2

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (đạt 03 năm liên tục)

Tải về

IV

LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

 

1

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Tải về

Thực hiện: Hồ Nhựt

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu