THỦ TỤC HÀNH CHÁNH THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA - GIẢI QUYẾT KNTC

Nội dung:

THỦ TỤC HÀNH CHÁNH THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA - GIẢI QUYẾT KNTC

(Theo Quyết định số 1154/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp huyện

Tải về

2

Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện

Tải về

3

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Tải về

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu cấp huyện

Tải về

5

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai cấp huyện

Tải về

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

1

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã

Tải về

2

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

Tải về

3

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

Tải về

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu cấp xã

Tải về

Thực hiện: Hồ Nhựt

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu