HỘ TỊCH - CHỨNG THỰC

Nội dung:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỘ TỊCH - CHỨNG THỰC

 (Theo Quyết định số 1689/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

A.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

I

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

 

1

Thủ tục phục hồi danh dự

Tải về

2

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Tải về

II

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 

1

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tải về

2

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tải về

3

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tải về

4

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tải về

5

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Tải về

6

Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Tải về

7

Thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tải về

8

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tải về

9

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Tải về

10

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tải về

11

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tải về

12

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tải về

13

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Tải về

14

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tải về

III

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

 

1

Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tải về

IV

LĨNH VỰC GIÁM HỘ

 

1

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Tải về

2

Đăng ký chấm dứt giám hộ trong nước có yếu tố nước ngoài

Tải về

V

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

 

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

Tải về

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Tải về

3

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài  cấp hoặc chứng nhận

Tải về

4

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Tải về

5

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Tải về

6

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Tải về

7

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tải về

8

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tải về

9

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Tải về

10

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Tải về

11

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tải về

12

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tải về

VI

LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

 

1

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Tải về

B.  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẦM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

I

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

 

1

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Tải về

II

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 

1

Đăng ký khai sinh

Tải về

2

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tải về

3

Đăng ký kết hôn

Tải về

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Tải về

5

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

Tải về

6

Đăng ký khai tử

Tải về

7

Đăng ký khai sinh lưu động

Tải về

8

Đăng ký kết hôn lưu động

Tải về

9

Đăng ký khai tử lưu động

Tải về

10

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Tải về

11

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Tải về

12

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Tải về

13

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Tải về

14

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Tải về

15

Đăng ký cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tải về

16

Đăng ký lại khai sinh

Tải về

17

Đăng ký lại kết hôn

Tải về

18

Đăng ký lại khai tử

Tải về

19

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tải về

III

LĨNH VỰC GIÁM HỘ

 

1

Đăng ký giám hộ

Tải về

2

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Tải về

IV

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

 

1

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Tải về

2

Đăng ký lại nuôi con nuôi trong nước

Tải về

3

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Tải về

V

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

 

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

Tải về

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Tải về

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Tải về

4

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Tải về

5

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Tải về

6

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tải về

7

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tải về

8

Chứng thực di chúc

Tải về

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Tải về

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Tải về

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

Tải về

VI

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

1

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Tải về

2

Miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật

Tải về

VII

LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

 

1

Công nhận hòa giải viên

Tải về

2

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Tải về

3

Thôi làm hòa giải viên

Tải về

4

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Tải về

 

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu