Công khai phòng, chống tham nhũng huyện Cao Lãnh

Trang chủ Công khai PCTN_NT

Công khai phòng, chống tham nhũng huyện Cao Lãnh

STT

Nội dung

Xem chi tiết

01

Kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

Xem chi tiết nội dung

02

Kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Xem chi tiết nội dung

03

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.

Xem chi tiết nội dung

04

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Xem chi tiết nội dung

05

Kết quản công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Xem chi tiết nội dung

06

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021.

Xem chi tiết nội dung

07

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý IV, năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ quý I năm 2021.

Xem chi tiết nội dung

08

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III, 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Xem chi tiết nội dung

09

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III, 6 tháng cuối năm 2020.

Xem chi tiết nội dung

10

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020.

Xem chi tiết nội dung

11

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý IV, năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý I năm 2020.

Xem chi tiết nội dung

12

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III, 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Xem chi tiết nội dung

13

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III, 6 tháng cuối năm 2019.

Xem chi tiết nội dung

14

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019.

Xem chi tiết nội dung

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu